Send us a message info@port-gourmet.com Call us +385 99 522 3550

ENGLISH

Privacy Policy

This is the web page of the PORT GOURMET (FORUS d.o.o. turistička i pomorska agencija, Mandaljenska 2, 20000 Dubrovnik, Croatia) (hereinafter: Port Gourmet). Port Gourmet is available via e-mail addresses: info@port-gourmet.com and phone 385 99 522 3550. For each customer (hereinafter: the Customer) to web site of the Port Gourmet (hereinafter: the Website), the Web server automatically recognizes its IP address, but only for overall usage and reporting. No data is stored that can personally identify the Customer. Port Gourmet does not collect information about Customers. The information Port Gourmet collects is used for internal audits and then discarded.


Cookies

Cookies are unacknowledged documents that are temporarily stored on the Customer’s hard drive and allow the Website to recognize the Customer’s computer when he/she visits the Website the next time. The provider uses cookies only to collect information related to the use of the Website. The Website uses data from Google Analytics for advertising marketing. This means the Customer can see Port Gourmet’s ads on the Google advertising network or on other websites which use this type of advertising. Cookies like Google Analytics cookies or some other cookies such as DoubleClick cookies are used to optimize the Customer’s ad views on the pages he/she visits and track his/her visits to those pages. Based on the Customer’s interests, data from Google advertising and third-party data (such as age, sex, interest) are used in combination with Google Analytics to better understand, analyze, and optimize your advertising and site performance.

Use of personal data

If the Customer provides Port Gourmet with his/her email address to collect information, he/she will receive only the information for which he/she entered his/her address. If the Customer allows Port Gourmet to provide him/her the information via e-mail, he/she will receive only the information he/she has requested. The Customer who leaves phone number to Port Gourmet to notify him/her on order delivery, availability of items or information gathering, Port Gourmet will inform the Customer via that phone number. Port Gourmet guarantees that all personal information that the Customer submits to Port Gourmet will be kept with the utmost care and will only be used for fulfilling the contract, fulfilling its legal obligations or for the purpose for which the Customer has given the consent. Port Gourmet does not provide any personal information collected on the Website, including forms or lists of contracts from e-mail, to the third party, except for the purpose of fulfilling the contract. The Customer’s personal information can be used for other purposes than previously stated only if Port Gourmet informs the Customer about it and gives him the possibility to reject it

Identifying the Customer

Port Gourmet guarantees that all the information the Customer provides to Port Gourmet will be kept with the utmost care and will not be used in the way the Customer did not agree. Port Gourmet does not sell or rent any personal information collected on the website, including forms or mailing lists. Port Gourmet does not reveal the identity of the Customer unless it is legally required to do so or if it has obtained consent of the Customer. At the Customers request, Port Gourmet will allow the Customer access to all available information that may include financial information (e.g. credit card information), transaction data (e.g. data on dates when they have paid for Port Gourmet’s items, quantities, etc.) (e.g. e-mails, customer inquiries), contact information (e.g. name, address, phone number) and description of these details. The Customer may correct this information by sending an e-mail to Port Gourmet’s address mentioned above, by calling the telephone number mentioned above or by writing to the address above.

The Communication privacy

Port Gourmet respects the Visitor's privacy. Every communication between Port Gourmet and the Customer is strictly confidential. Port Gourmet guarantees that all collected data will be treated with utmost confidentiality and according to the law and privacy policy regulations. Personal information exchange is done through the https protocol.


HRVATSKI

Pravila o pravilnosti

Ovo je web-stranica PORT GOURMET (tvrtke Forus d.o.o.Pomorska i turistička agencija, Mandaljenska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska) (u daljnjem tekstu: Port Gourmet). Port Gourmet dostupni su putem e-mail adresa: info@port-gourmet.com i na telefon 385 99 522 3550. Za svakog kupca (u daljnjem tekstu: Kupac) web stranice Port gourmet (u daljnjem tekstu: Web stranica), Web server automatski prepoznaje njegovu IP adresu, ali samo u svrhu ukupne uporabe i izvještavanja. Ne pohranjuju se podaci kojima se može osobno identificirati Posjetitelj. Port Gourmet ne prikuplja podatke o Kupcu. Informacije koje prikuplja koristi za potrebe interne revizije i one se nakon toga brišu.

Kolačići (Cookies)

Kolačići su neprimjetni dokumenti koji se privremeno čuvaju na tvrdom disku i omogućuju da Web stranica prepozna računalo Kupca kad sljedeći put posjetiti Web stranicu. Pružatelj koristi kolačiće samo kako bi prikupio informacije koje se odnose na korištenje internet stranice. Web stranica koristi podatke iz Google Analytics za marketing oglašavanja. To znači da na osnovi posjeta stranice možete vidjeti oglase Port Gourmet na Google oglašavačkoj mreži ili na drugim internet stranicama koje koriste tu vrstu oglašavanja. U tu svrhu koriste se kolačići kao što su Google Analytics kolačići ili neki drugi strani kolačići kao što su DoubleClick kolačići, pomoću kojih se optimiziraju prikazi oglasa na stranicama koje Kupac posjećuje te bilježe njegove/njezine posjete na tim stranicama. Također, na osnovi interesa Kupca, koriste se podaci iz Google oglašavanja te podaci trećih stranica (one npr. bilježe starost, spol i interes) u kombinaciji s Google Analytics za bolje razumijevanje, analizu i optimizaciju oglašavanja i rada Web stranice.

Korištenje osobnih podataka

Ako Kupac dostavi Port Gourmet svoju e-mail adresu radi dostave informacija, dobit će samo one informacije koje je zatražio. Kupcima koji dostave Port Gourmet svoje telefonske brojeve u svrhu obavještavanja o dostavi, raspoloživosti proizvoda ili radi prikupljanja informacija, Port Gourmet priopćit će traženo telefonskim putem. Port Gourmet jamči da će se sve osobne podatke koje je Kupac dostavio Port Gourmet čuvati s najvećom pažnjom te će ih koristiti samo u svrhu ispunjenja ugovora, ispunjenja svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Kupac dao svoju privolu. Port Gourmet ne ustupa bilo kakve osobne podatke prikupljene na svojim stranicama, uključujući formulare ili liste kontakata elektroničke pošte trećim osobama, osim u svrhu ispunjenja ugovora, svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Kupac dao svoju privolu. Osobni podaci Kupca se mogu upotrijebiti za druge svrhe koje nisu prethodno navedene, samo ako Port Gourmet prethodno o tome obavijestiti Kupca te mu/njoj pružiti mogućnost nesudjelovanja/neprihvaćanja.

Pravo na pristup osobnim podacima

Na zahtjev Kupca, Port Gourmet omogućit će Kupcu pristup svim njegovim podacima kojima raspolaže, a koje mogu uključivati financijske informacije (npr. podaci o kreditnim karticama), transakcijske podatke (npr. podatke o datumima kada su platili proizvode, količinama itd.), priopćenja da je Kupac usmjeren na stranice Port Gourmet (npr., e-mailova, upite kupaca), kontakt podatke (npr. ime, adresa, broj telefona) i opis tih podataka Kupac može ove podatke ispraviti tako da pošalje e-mail na gore navedenu adresu Port Gourmet, pozivajući na gore navedeni telefonski broj ili pismenim putem na gore navedenu adresu.

Povjerljivost komunikacija

Port Gourmet poštuje privatnost Kupca. Svaka komunikacija između Port Gourmet i Kupca smatra se strogo povjerljivom. Port Gourmet jamči da će se svi prikupljeni podaci tretirati s najvišom razinom povjerljivosti te u skladu sa zakonskim regulativama o zaštiti podataka. Razmjena osobnih podataka vrši se putem https protokola.